Vælg en side

Hvordan kan et formaliseret samarbejde mellem idrætforeninger og fritidsklubber birdage til at øge idrætsdeltagelsen og trivslen blandt piger?

Der ikke kun er én forklaring på, hvorfor især så mange piger mistrives og der er heller ikke én løsning – derfor er det vigtigt, at der arbejdes med trivsel på tværs af flere af de arenaer, hvor piger færdes. Vi ved at børn og unge bruger meget tid på skærme, hvilket kan have en uhensigtsmæssig effekt på udviklingen af sociale færdigheder og livsmestring/lifeskills. Qva denne viden er det relevant at se nærmere på, hvordan fritidspædagogikken kan understøtte pigers udvikling på en anden måde end tidligere. Det et faktum at børn og unge, der går til foreningsidræt har en væsentligt bedre selvvurderet trivsel end dem der ikke er aktive eller går til fitness, og derfor er det relevant at undersøge om den organiserede idræt, hvor der arbejdes struktureret og intentionelt med trivsel, kan indtænkes i en fritidspædagogisk kontekst.

I pigeprojektet er det et formål, at understøtte både trænere og pædagoger til at udvikle og etablere et potentielt fast samarbejde mellem fritidsklubber og idrætsforeninger, hvor selve idrætsaktiviteten bliver en intentionel øvebane med piger såvel med medarbejdere og trænere som ”målgruppe”. Idrætsaktiviteterne kan, som intentionel øvebane til udvikling af liveskills, understøtte klubbernes arbejde med trivsel, fysisk aktivitet, læring og udvikling af de unges evne til at tro på sig selv. 

De fritidspædagogiske målsætninger:

Idrætsaktivitet i fritidsklubregi har til formål at skabe en intentionel øvebane med fokus på trivsel og lifeskills med medlemmer såvel som medarbejdere som ”målgruppe”.

At skabe en træningsarena, hvor der intentionelt arbejdes med:

 • Systematiske samtaler med afsæt i fælles kropslige erfaringer
 • At adresse centrale livstemaer, som medlemmerne skal håndtere i hverdagen
 • at afprøve potentialet i samarbejde med foreningslivet

Målsætninger for medlemmer:

At de i praksis oplever at de på fritidsarenaen, træner evner som de også kan anvende på andre arenaer, herunder:

 • Evnen til at byde ind i et fællesskab/kommunikere foran og med andre/ række hånden op
 • Evnen til at komme ind i et fællesskab – og til at inkludere andre!
 • Evnen til at være ud af komfortzone/håndtere fejl/
 • Evnen til at kunne træne/lære nye ting
 • Øget kropsmod/bevægelsesglæde

Hvad får I ud af at være med?

I får ét gratis oplæg med Søren Østergaard fra Center for ungdomsstudier, hvor I præsenteres for den nyeste viden om pigers trivsel og idrætsdeltagelse. Derudover får I adgang til konkrete samtaleværktøjer (en web-baseret app.), der kan anvendes som systematisk samtalestarter om eksempelvis pigernes kropslige erfaringer i træningsaktiviteter, som kan overføres til andre livsarenaer.

Idrætsaktivitet i praksis:

Nærmere aftaler om formalia aftales senere hen i processen, men kan tage afsæt i nedenstående eksempel. Det er vigtigt at pointere, at vi sammen skal finde én model og én aktuel idrætsaktivitet, som vi tror på virker for jer og for jeres børn og unge. Der er ikke noget, som er skrevet i sten, men vi håber, at I vil være med til udvikle på nogle modeller, som andre fritidsklubber på Frederiksberg kan blive inspireret af.

Kort aktivitetsbeskrivelse:

Idrætsforeningshold i samarbejde med fritidsklubber, hvor deltagerne bliver en del af en aktivitet med fokus på sjov, trivsel, læring og introduktion til foreningslivet.

Mere konkret bliver deltagerne:

 • Introduceret til de mest basale færdigheder, således at de efterfølgende – hvis det har deres interesse – uden problemer kan indgå i en organiseret aktivitet i foreningsregi.
 • Introduceret til det at ”gå” til noget i foreningsregi
 • Introduceret til fritidsarenaen som en intentionel øvebane, hvor de træner færdigheder som også kan benyttes på andre arenaer.

Tid og proces

Eventuelt opstart med forløb 4-8 ugers forløb, med én gang om ugen med henblik på at etablere et længerevarende/fast idrætsforeningshold i samarbejde med jer – stadig med én time hver uge, hvis det er muligt at finde en interesseret forening. Derudover kunne det være spændende at arbejde videre med:

 – deltagelse i begynderstævner under navnet ”Team Fortet” eller hvad de unge nu end foretrækker!

– designe deres egne spilletrøjer

– deltage i en ekstra ”koloni” – en træningslejr med en overnatning

– eller lign.

Medarbejdere:

Ekstern instruktør + medarbejder fra klubben i forløb. Medarbejderen har primært ansvaret for at hjælpe deltagerne med at agere på kompetent vis i fællesskabet.

 

Lokation

Evt. på fritidsklub, i skolesale eller tæt på fritidsklub.

Dokumentation og evaluering:

I samarbejde med Center for Ungdomsstudier(www.cur.nu) fortages en 0-punktsmåling, samt en afsluttende måling mhp.  på at afdække en evt. effekt i forhold til self efficacy m.v.

Ønsker I, at være med til at udvikle på samarbejder, der har til formål at skabe mere trivsel  så kontakt endelig projektleder: Tine Damm Timming på tine@fiu-frederiksberg.dk

Kontaktinformation på playmaker

Tine Damm Timming

Tine Damm Timming

Idrætskonsulent