Formandens blog

Om Covid-19 erfaringer & kapital, anlægsramme & byggerier og valgtemaer…

Formandsblog 18. juni 2021

Kære foreninger,

Velkommen til sommeren 2021 og velkommen til, at Covid19 slap sit greb i foreningslivet, iflg. de nye retningslinjer fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen – nu skal vi blot tænke os om i hverdagen, stadig huske på håndhygiejnen og stadig tænke over hvor tæt vi behøver at være på hinanden. Til gengæld skal vi glæde os over at vi rent faktisk kan være sammen og dyrke den idræt der betyder rigtigt meget for de fleste. Amen!

Covid-19 erfaringer
Hvad har vi så lært af Corona-forløbet og alle restriktionerne, der jo i høj grad har haft markant indvirkning på foreningernes hverdag?

Vi har lært, at alle foreningerne under FIU’s paraply har været ekstremt omstillingsparate, lydhøre overfor måden at efterleve de udmeldte restriktioner på og ualmindeligt positivt imødekommende overfor de muligheder der løbende er blevet præsenteret, sidst ved at udendørsidrætten på fin vis fandt plads til at afgive træningstid, så indendørsidrætten kunne starte op tidligere end forventet. Tak til jer alle og tak fordi I endnu engang understreger, at idrættens selvforvaltning på Frederiksberg er en unik ordning, der også kan håndtere en krise som Covid19, med fuld opbakning og medindflydelse fra jer alle, til de løsninger der skal findes i sådanne situationer.

Var der ind i mellem medlemmer i vores foreninger der gerne havde været mere på græs eller mere i hallerne. Ja, det var der. Har vi taget en dialog med dem undervejs. Ja, det har vi. Har alle været enige om opgaven og de værktøjer der kunne bruges, efter dialogen. Yeps. Tak til jer alle for lydhørhed og lysten til at løse udfordringerne pragmatisk, selv om vi hele tiden måtte hugge en hæl og klippe en tå.

Kunne der så, rent teoretisk, være en enkelt forening i alt dette, der mener, at det hellere skulle være de lokale politikere der fordeler tider, afgør tvister og tolker nationale retningslinjer, for det evner FIU ikke. Altså en tilbagevenden til tiden før starten af halvfjerdserne. Nej, vel – det er simpelthen for tænkt et eksempel. Eller….

Lad mig blot for egen regning konkludere, at man som foreningsleder på Frederiksberg skal være meget, meget, meget gammeldags, hvis man ikke forstår og værdsætter FIU’s unikke konstruktion og de fordele, der er oparbejdet gennem de mange års selvforvaltning. Alle landets øvrige foreninger og lokale idrætssamvirker er samstemmende misundelige på den måde kom munen har uddelegeret drifts- og fordelingsopgaverne til FIU. Opbygningen i FIU sikrer netop, at alle hverdagens spørgsmål, både økonomiske og administrative, løses af foreningerne selv, fuldstændig uden mulighed for kommunal indblanding, gennem klubbernes 100% repræsentation i FIU’s bestyrelse, økonomiudvalg og idrætsudvalg, for ikke at tale om brugergrupper på de enkelte anlæg og fagidrætsudvalg for de enkelte idrætter. Og har nogen af jer lyst og kræfter til at hæve jer op i helikopteren og være med til at planlægge og arbejde med de mere overordnede strategier for alle foreninger og idrætsgrene i FIU, er der jo Repræsentantskabsmøde den 26. august, med valg til bestyrelse og idrætsudvalg.

Covid-19 indsprøjtninger – den økonomiske slags
Nogle af jer foreninger er blevet lidt slidte gennem nedlukningsperioden. Medlemsnedgang, ledere der har båret masser af ansvar på skuldrene, trænere der har fundet andre græsgange.

Vi er ved, sammen med de kommunale politikere, at se på en eller form for kompensation/tilskud til kickstart til de af jer, der har det sværest. I hører selvfølgelig nærmere og det snart. Vi har påpeget overfor det politiske bagland, at det er nu at midlerne skal rulle, ikke om 4-5 måneder, hvor det for nogen kan være for sent. Så bid tænderne sammen og lad os eventuelt høre fra jer, så vi kan se om vi kan hjælpe jer her og nu. Ring gerne til vores idrætskonsulenter eller til Søren Burchall.

Faciliteter, løft i anlægsrammen

Regeringen har reguleret anlægsloftet med en milliard kroner for Frederiksberg og København – det betyder på godt dansk, at vores kommune kan bygge for 170 mio. kroner idrætsfaciliteter over de næste 10 år. Naturligvis finansieret af kommunen selv og omregnet ca. 17 mio. kroner pr. budgetår frem til år 2030. Tanken er god, men hverken beløb eller finansiering får hårene på armen til at rejse sig. Kommunen har i forvejen ikke en bugnende kommunekasse (som København), så det at finde 170 mio. kroner på budgettet kan blive rigeligt udfordrende. FIU er naturligvis i dialog med kommunen om hvordan pengene kan anvendes – uden at lyde krukkede må vi dog erkende, at den type faciliteter vi mangler flest af, nemlig de store og fleksible, ikke bygges for 17 mio. kroner om året. Men vi kommer tilbage til alle jer medlemsforeninger for at høre om I har input der kan hjælpe med at kvalificere ideer til mindre byggerier/ombygninger eller hvad ved jeg. Alle input vil være særdeles velkomne.

Faciliteter, Rolighedsvej samt byggerier i pipeline
Vi kan forvente at halbyggeriet på Rolighedsvej står færdigt i 2026 – ikke just en konstatering vi klapper i hænderne ad i FIU. Der er simpelthen for lang tid mellem idegenerering og faktisk udførelse. Vi ved og anerkender, at der går tid fra en ide fødes og den tegnes og beregnes, muligvis med en ny lokalplan til følge og efterfølgende korrekte udbud samt en byggeperiode. Men i dette tilfælde taler vi om 10 år, hvilket er lettere skræmmende. Vi skal ganske enkelt, i samarbejde, kunne det bedre i fremtidige projekter og det dem er der brug for, qua facilitetsmanglen på Frederiksberg.

FIU presser derfor på, at hele problematikken omkring Nordens Plads løst, med den nuværende specialskole der skal renoveres/rives ned og de mange lodsejere der skal blive enige om udnyttelsen af området. Der mangler i den grad halkapacitet i området, men også et samlingspunkt i et ellers noget goldt betonmiljø. Vi har allerede præsenteret (tegnet og beregnet) vores initiale ideer til et halbyggeri og vi har mange flere på bedding.

På samme måde har både Nandrupsvej (bevilget) og Frederiksberg Idrætspark (på tegnebrættet) legitime ønsker for fornyelse/styrkelse af anlæggene, så der er rigeligt for politikerne at tage stilling til i årene fremover, ikke mindst med de ovenfor nævnte 170 mio. kroner in mente.

Faciliteter, valgkamp
Mange af jer oplever sikkert, at specielt liste A har været markante i deres udmeldinger: ”Idrætten beskæres på Frederiksberg” eller ”Vi har planer for forbedring af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg”. Det første udsagn, i overskriften, fik bestemt mig til at løfte øjenbrynene. Hvor f….. skulle der nu spares. Da jeg kom ned i substansen i artiklen var det noget helt andet vi talte om:

Faktum er nemlig, at kommunen gennem mange år har forsøgt at indgå en driftsaftale med KB, på samme måde som FIU har en driftsaftale der klart beskriver hvorfor og for hvad FIU modtager sit årlige kommunale tilskud. Da KB så fik en tilsvarende transparent driftsaftale blev det tydeligt, at KB gennem rigtigt mange år har modtaget kommunale midler, som ingen vidste hvorfor var blevet bevilget, heller ikke til hvad. Derfor blev KB’s tilskud minimeret i årene fremover, da driftsaftalen, i øvrigt efterspurgt af samtlige partier, blev effektueret.

Overskriften havde altså intet med idrætten på Frederiksberg at gøre, men var derimod et spørgsmål om hvad KB fremover fik i tilskud, for at stille deres faciliteter til rådighed for KB’s medlemmer.

Idrætten skal altså ikke beskæres!! Overskriften er misvisende.

Overskrift nummer to handlede sjovt nok også alene om KB. Her mener liste A, at KB’s anlæg på Pile Alle skal renoveres for et betragteligt beløb og i den anledning skal kommunen hjælpe.

Tja, hvis kommunen kan sørge for, at der bliver stillet en garanti gennem Kommunekredit for låneoptagelse, skal KB være mere end velkomne til at renovere Pile Alle. Vi skal blot alle huske på, at når KB renoverer deres anlæg, uanset hvor, er det alene KB’s medlemmer det kommer til gavn. Ingen andre har adgang til faciliteterne, medmindre de betaler for det og da alene i de perioder KB ikke får driftstilskud for gennem kommunen.

Der er altså kun planer for at forbedre vilkårene for KB!! Forkert overskrift igen.

At der skal prioriteres i de samlede anlægsønsker for idrætten, år for år, er næppe en overraskelse. Mener liste A, at Pile Alle anlægget er den absolutte topprioritering for dem, så må vi jo tage denne prioritering til efterretning. Men listen med nødvendige anlægsprioriteringer som FIU hvert år afstemmer med det politiske Kultur- og Fritidsudvalg (og gennem året med allehånde politikere fra hele salen) har mange andre og meget vigtigere facilitetsetableringer på blokken, ikke ukendte for nogen politikere i kommunalbestyrelsen – faciliteter der kan komme alle idrætsudøvere, uanset klubtilhørsforhold, til gode – spændende om liste A nu mener noget andet end de hele tiden har stået bag i FIU’s prioriteringer ..?

Jeg tænker faktisk, at det vil være rart, hvis vi kan løfte hele den politiske debat og fokus op på et mere lødigt plan, frem for smarte overskrifter, der direkte vildleder. Og det kunne være rart, hvis de politiske partier markerede deres masterplaner for idrættens udvikling i de kommende 10 år, frem for blot at fremhæve den forening hvor de har et bestyrelsessæde. FIU hjælper gerne med at kvalificere ønskerne fra vores 55 medlemsforeninger udover KB.

Og lad mig så slutte dette afsnit af med at konstatere, at uanset hvor smalt og navlebeskuende det end måtte være, så har liste A dog meldt en holdning ud. Respekt for det, uanset uenighed. Hvad med de øvrige partier der har stemt for Bevæg Dig For Livet-projektet og som i almindelig alle mener, at det er vigtigt at tilbyde idræt og motion til specielt børn og unge. Hvor er masterplanerne, venner..?

I september og oktober måned dette år afholder FIU to åbne vælgermøder omkring idrættens vilkår i kommunen – vi inviterer naturligvis politikere fra alle partier. I kommer til at høre mere om det via FIU’s hjemmeside og Facebook.

Afslutning
Lige nu er FIU’s nære fokus på at hjælpe de foreninger der har haft de største udfordringer under nedlukningen samt at få hverdagen på vores anlæg til at fungere bedst muligt. Herudover har vi et naturligt eksternt fokus på de områder der er beskrevet ovenfor.

Vi håber, at I alle, trods alt, trives og kan se vejen frem til en bedre hverdag igen.

😊 Michael

Nyt om Nedlukning, FIU aktiviteter og Repræsentantskabsmødet

Formandsblog februar 2021

Kære foreninger og medlemmer,

Så er jul og nytår overstået og vi ser fortsat ind i en relativt stram nedlukning af samfundet, også på idrættens område. I øvrigt er Corona ikke den rene spøg, skal jeg hilse og sige. Jeg snuppede lige en gang smitte søndagen inden jul, blev syg 27.12, hang på kanten af småt brandbart i 10 dage og føler mig absolut ikke helt frisk endnu.

Jeg behøver nok ikke tvære rundt i, hvor ekstremt uvelkommen denne her sidste nedlukning har været for os alle, i enhver henseende. Og jeg ved godt, at det måske lyder lidt hult og forslidt, hvis jeg opfordrer til, at vi skal tænke os endnu mere om og bide tænderne ekstra sammen for at komme igennem den her lortetid (ordet dækker nok det de fleste af os føler og tænker). Men der er bare ikke meget andet vi kan gøre – og vi er heldigvis på vej ud af den her nedlukning, ikke ind i den.

I FIU er vi hele tiden opmærksomme på, hvordan I som foreninger klarer den her tid – vi tænker naturligvis specielt på de åbenlyse økonomiske problematikker, såfremt medlemsgrundlaget langsomt udhules i en eller flere foreninger, fordi I ikke kan tilbyde den nødvendige aktivitet. Bli’r I kontaktet af os, er det fordi vi gerne vil høre om jeres erfaringer på dette område, så vi efterfølgende kan påvirke de lokale politikere til at tage stilling til at udmønte en ekstraordinær økonomisk støtte til idrætten i kommunen, hvis det bli’r nødvendigt, baseret på bl.a. jeres tilbagemeldinger.

Nå, men i nedlukningstiden prøver vi i FIU at kompensere for de lukkede idrætsfaciliteter ved at tilbyde forskellige webinarer og andre ”distancetilbud”. Vi arbejder hjemmefra, så der er fortsat liv i kludene, om man så må sige. Kig på vores Facebook og hjemmeside – Har I gode ideer til noget vi kan udbyde/tilbyde, så giv vores idrætskonsulenter et praj.

En af mange opgaver vi har løst hen over de seneste par måneder, er for Københavns Karateklub. Deres lejemål på Bernhard Bangs Alle fik ny ejer og der blev varslet en kraftig huslejestigning. FIU og Frederiksberg Kommune trådte ind i sagen. I fællesskab har vi nu forhandlet en aftale på plads og medvirket til at sikre, at lokalerne fortsat kan bruges til forenings- og idrætsaktiviteter. Dermed er Københavns Karateklub sikret lokaler til deres aktivitet og skal fremover alene koncentrere sig om at drive forening. Samtidig frigøres der ved aftalen et markant ugentligt timetal i lokalerne (der før alene havde Københavns Karate som bruger), som fremover kan fordeles af FIU og kommunen i enighed, fx til institutioner og ældreidræt i dagtimerne og til aftenskolerne og vores foreninger i tiden efter klokken 16.00 og i weekenderne.

Vi har efterhånden en del emner vi gerne vil tale med jer om, så vi planlægger et digitalt formandsmøde i nærmeste fremtid. I hører naturligvis nærmere, så snart som muligt. I mellemtiden kan I måske reflektere lidt over FIU’s lettere moderniserede logo samt det faktum, at vi i logoet har kortet vores organisationsnavn ned til ”Frederiksberg Idræt”.

Vi har i den anledning, over det sidste år, tilrettet vores designlinje, som det jo hedder nu om dage, i både stort og småt og har indtil nu kun fået positive tilbagemeldinger. Men lad os meget gerne høre jeres umiddelbare reaktion.

I daglig tale kalder vi os i øvrigt fortsat FIU, fordi denne forkortelse er stærkt fundamenteret hos vores mange foreninger og samarbejdspartnere.

I den mere fysiske kontekst kan vi også allerede nu melde ud, at det årlige repræsentantskabsmøde ikke bliver afholdt i marts måned, som vi plejer – og plejer er i øvrigt helt død nu, for sidste år afholdt vi heller ikke mødet i marts, men måtte skyde det til eftersommeren, på grund af Coronarestriktionerne. Iflg. vores vedtægter kan mødet ikke afvikles digitalt, så vi indkalder jer til et repræsentantskabsmøde så snart der er en mulighed og det er forsvarligt at mødes fysisk. I bliver i løbet af marts måned forsynet med både FIU’s regnskab for 2020 og med en Formandsberetning Light – op til det fysiske møde får I så en mere udførlig formandsberetning leveret.

I kan dog afslutningsvis være helt sikre på én ting: Så snart vi får lov til at åbne for faciliteterne igen, gør vi det – og i stor stil. Vi kommer til at understøtte afvikling af alle de turneringer der er blevet udsat og nu skal afvikles hen over sommeren. Og den almindelige træningstid skal vi nok sørge for at I alle får rigelig adgang til, hen over forår og sommer. Vi vil holde åbent alt det vi kan og vi skal nok understøtte jeres forskellige behov for træning, camps og hvad I ellers melder ud, at I har brug for. Det bliver forhåbentlig en sommer med masser af aktivitet, med det I som foreninger skal ha’ indhentet efter en lang nedlukning.

Stay safe, som det hedder på nudansk.

? Michael

Om opdatering af vision og værdier, Covid-19 high-five og kommunaltpolitisk topmøde

Velkommen til den lange rejse mod Jul – personligt kunne jeg godt undvære at møde juleudsmykning i butikkerne allerede den 20. oktober, men sådan er vi heldigvis forskellige.

I FIU har vi pudset den efterhånden 6 år gamle idrætsvision af. Bestyrelsen holdt et 24 timers seminar sidst i september, hvor vi koncentreret og målrettet arbejdede med visionen, med værdikæderne omkring den og med at udforme en køreplan for yderligere inddragelse af vores foreninger, så alle bidrager med og godkender den værdikæde, som foreningerne kan se sig selv få mest glæde af i forhold til den retning FIU skal styre. Vi udformer materialet omkring den reviderede vision og værdikæderne og inviterer i foråret alle jer foreninger til en række debatter, hvor vi sammen skal kigge på de værdier som FIU løbende skal navigere efter. (Læs evt. også FIUs bestyrelse kickstarter opdatering af vision, mission og værdier)

Lige som vi fornemmede, at Covid19-åget var ved at lette en smule, fik vi leveret endnu en række krav fra regeringen og sundhedsmyndighederne, om begrænsninger i vores måde at færdes og agere på, i det offentlige rum. Begrænsningerne ramte også idrætten – det gik primært ud over de voksne (+21 årige), der endnu engang blev begrænset i deres mulighed for dels at dyrke deres idræt, dels gennem idrætten, at vedligeholde en stor del af deres sociale netværk. Men I skal alle have en High Five for jeres både ansvarlige og professionelle måde at håndtere hele situationen på – alle, både børn, unge og voksne, kan være trygge i deres idræt, når foreningen ligger på Frederiksberg. Tak for indsatsen til jer alle, både nu og (formentlig, desværre) i månederne fremover.

Jeg sidder lige nu i en landsdækkende videokonference: ”Kommunalpolitisk Topmøde”, hvor de senere års indsats for at få flere aktiveret flere af de borgere vi kalder de ”ikke-idrætsaktive”. Indsatsen har sine rødder i det projekt der hedder Bevæg dig for Livet (BDFL), sat i verden af DIF og DGI og forankret igennem aftaler med efterhånden en stor del af landets kommuner.
Frederiksberg var en af de første kommuner der indgik en sådan ”bevægelsesaftale” og vi har gennem nogle år markant bevæget os i den rigtige retning med at få flere borgere til at dyrke idræt, både i vores foreninger og på det mere løst organiserede plan – men 2020 har budt på lidt Corona-bump på vejen og dermed en smule tilbagegang i vores samlede idrætsdeltagelse samt en reduktion i antallet af planlagte fremstød for at få flere borgere til at blive idrætsaktive.

Men tilbage til videokonferencen. Mange gode erfaringer og lige så gode intentioner og ideer kan høstes her, fornemmer jeg. Specielt omkring vores fælles arbejde med at fastholde de unge i vores foreninger, lytter jeg lige nu til Søren Østergaard og den mand sparker røv med sine erfaringer og betragtninger omkring dialog, tilknytning og spejlbilleder for de unge i dag. Han burde være en fast ingrediens på jeres morgenbord, fordi han er så dygtig til at analysere og spejle de unges behov og normer i et samfund, der hele tiden ændrer sig og hver dag påvirker de unges valg og udvikling.

Jeg tror, at vi endnu engang skal have Søren til at komme forbi Frederiksberg og sprede sine guldkorn, lige som vi i de kommende måneder skal se på, hvordan vi får dialogen med jer foreninger intensiveret. En del af de arrangementer vi havde planlagt har jo måtte aflyses (I-ved-nok-hvem-skurken-er), men derudover er det vigtigt i disse lidt triste tider, at vi bruger hinanden endnu mere til sparring, erfaringsudveksling og opmuntring, enten ved fysisk fremmøde i mindre grupper eller via webbaserede løsninger.

God jul til jer alle og held og lykke med alle jeres tiltag i foreningerne – har I brug for at sparre med FIU, uanset hvad jeres udfordringer måtte være, så giv Søren Burchall eller undertegnede et vink.

Michael, 12.11.20

Budgetforlig og repræsentantskabsmøde

Budgetforlig

I løbet af weekenden blev vores kommunale politikere enige om et bredt favnende budgetforlig, ovenikøbet et 2-årigt et af slagsen.

Set fra idrættens helikopter, har FIU’s langsigtede og vedholdende arbejde på den store idrætspolitiske klinge, igen i år været med til, at budgetforliget indeholder mange og væsentlige aftryk af betydning for idrættens vilkår i kommunen. Derfor indledningsvis en stor og ærlig tak til jer i kommunalbestyrelsen, der blev enige i weekenden.

Hos FIU har det altid været vigtigt at sige tak og uddele roser, når der politisk lyttes og ageres på baggrund af analyser, anbefalinger og almindeligt rugbrødsarbejde, kontinuerligt leveret af FIU. Og så skal rosen naturligvis leveres på det rigtige tidspunkt. Ellers kan den nemt komme til at lyde hult og uden ordentlig bund i budskabet.

Det rigtige tidspunkt er så nu, hvor vi har fået verificeret langt de fleste detaljer i budgetteksten og derfor har fået en klar ide om, hvad de kommende år indebærer og muligheder og investeringer på idrættens område.

Forliget økonomisætter en stor investering i et kommende byggeri af et nyt større indendørs idrætsanlæg på Rolighedsvej, en mulighed for at kommunen medvirker til et markant løft på idrætsanlægget på Nandrupsvej, forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene, en vedtagelse af en langsigtet vedligeholdelsesplan for de kommunale idrætsfaciliteter, inkl. løbende udskiftning af fodboldbanernes kunstgræstæpper, en sikring af fortsat tilskud til +65-åriges idrætsdeltagelse, et driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne, en klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af at skoleområdet favner idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, yderligere midler til nødvendig opdatering af Hermeshallen samt en fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på området omkring Nordens Plads.

Ovennævnte er et godt gennemtænkt, bredt og velkomment skulderklap til idrætten og til det arbejde FIU målrettet udfører på de indre linjer, for at sikre foreningerne og deres medlemmer de bedst mulige vilkår.

Tak til borgmesteren og udvalgsformanden for jeres vilje til at være særdeles løsningsorienterede på idrættens vegne og tak til jer fremsynede, engagerede og altid lyttende lokalpolitikere, som vi i hverdagen har den brede kontakt med. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle. Vi ser frem til de kommende år, hvor vi som sædvanligt har arbejdstøjet på og hvor det gensidige samarbejde kan plejes og udvikles.

Repræsentantskabsmøde

Så fik vi i torsdags afholdt repræsentantskabsmødet, udskudt siden marts måned – vi fik muligheden i en lomme mellem to Corona nedlukninger, kan vi så i dag konstatere.

Tak til alle jer der mødte op og som fint faldt ind i de rammer som Covid19 restriktionerne påbød. Tak for jeres genvalg af mig som formand for FIU og tak for jeres valg af de øvrige repræsentanter til de udvalg. der er en del af jeres mulighed som foreninger, for at påvirke dagsordenen i FIU, så at sige.

Tak for debatten om medlemsdemokrati – vi vil i FIU fortsat medvirke til, at I som foreninger altid har fokus på den bedst mulige medlemsinddragelse i hverdagen og i øvrigt forsøge at vejlede og rådgive jer, hvis I måtte have generelle spørgsmål eller støde på udfordringer på området.

Vi ses forhåbentlig ude på anlæggene, til et kommende formandsmøde eller i hvert fald til det næste repræsentantskabsmøde, der som sædvanligt ligger i marts, hvis ikke Covid19 restriktionerne fortsat forhindrer os I at mødes i større forsamlinger.

Pas godt på jer selv – jeg ved, at det ikke er nemt at drive forening i disse tider, men fornemmer samtidig, at I alle har været særdeles dygtige til at håndtere den omskiftelighed som Coronaen har påvirket jeres hverdag med.

? Michael

 

Tre indspark om klarmelding, halfordeling og nye medlemmer

Kære medlemsforeninger,

Unægtelig en omskiftelig hverdag vi står op til hver morgen, i denne her periode af covid19-fortællingen.

Her kommer lige tre hurtige indspark til at krydre jeres hverdag, mens I sidder og keder jer en smule ?

  1. indspark

Så kom den officielle klarmelding if. genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. Vi glæder os over, at foreningsmedlemmerne formelt kan blive aktive igen.

Lige nu arbejder FIUs administration på højtryk for at gennemlæse vejledninger med de vilkår, som gælder for genåbningen, og dermed afklaring af de krav vi på anlæggene i fælleskab med foreningerne skal efterleve. Så snart det overhovedet er muligt vil vi udmelde rammer og krav for hver enkelt forenings aktiviteter.

Med andre ord – ingen forening kan genoptage indendørs aktiviteter, før end man har modtaget mail fra FIU, med præcise vilkår og krav til foreningen og jeres hold.

Vi er på vej ind i sommeren og dermed ferieperioden. Men vi har spurgt ud i foreningerne, om der er brug for en mere permanent åbning af idrætsfaciliteterne henover feriemånederne, modsat den praksis der ville være i en coronafri hverdag. I har over en bred kam tilkendegivet, at I gerne vil tilbyde jeres medlemmer muligheder for en eller form for ”sommertræning”.

I FIU er vi derfor klar til at gøre en ekstraordinær indsats for at I får adgang til idrætsfaciliteterne hen over sommer månederne, inkl. den normale lukkeperiode.

  1. indspark

Det var så den gode nyhed – nu til et måske mere følsomt emne, alt den stund at jeres forventede indsats på området er et helt nyt indsatsområde i den traditionelle halfordeling.

Halfordelingen er vedtaget og meldt ud. Nu er det så jer foreninger, der skal fordele jeres forenings tildelte træningstimer til foreningens hold/medlemmer.

Når I har gjort det, skal I indberette i bookingsystemet, time for time, hvilket hold der benytter faciliteten og hvem der er kontaktperson/træner/instruktør på holdet, med en mailadresse/mobilnummer tilknyttet.

På den måde kan FIU’s administration eller den stedlige halinspektør komme i kontakt med den person, der nøjagtigt er ansvarlig for den enkelte træningstime. Dette giver klart en mere målrettet dialog, hvis der er akutte aflysninger eller pludseligt opståede problemer på et anlæg. Og det kan sikre, at medlemmerne ikke møder op til, i værste fald, en lukket eller ikke brugbar hal. Foreningen får naturligvis også en advisering på lige fod med kontaktpersonen/træneren/instruktøren, men den nye direkte kommunikation vil lette ansvaret for fx en klubformand/bestyrelse, hvis mailadresse FIU normalt vil bruge i hverdagskommunikationen med foreningen.

Indberetningen er naturligvis kun denne ene gang i sæsonen, med mindre I bytter rundt på træningen for nogle af holdene, for så skal I selvfølgelig ind og rette de ”stamdata”, der er langt ind på bookingportalen. Det kan virke af en stor mundfuld – og det vil det givetvis være for nogle af foreningerne – men på sigt er det et utroligt stærkt værktøj til både den direkte dialog og til at skabe overblik over evt. ubenyttede træningstimer, eller træningstimer, der afmeldes for et enkelt hold, henover en sæson.

Gør jeres bedste, ring til administrationen hvis I har behov for en livline og lad os sammen evaluere ”projektet” når sæsonen er slut i 2021.

  1. indspark

Apropos fordeling af træningstimer.

For at kunne arbejde kontinuerligt i både idrætsudvalget (IU) og økonomiudvalget (ØU), vælges der hvert år skiftevis formænd for udvalget samt udvalgsmedlemmer, på det årlige repræsentantskabsmøde.

I år har der som bekendt ikke været mulighed for at afholde dette møde, så vi har ikke formelt gennemført de årlige valg.

Dette kombineret med, at nogle af udvalgsmedlemmerne ikke længere kunne prioritere tid til udvalgsarbejdet, har gjort, at det fortsatte arbejde i IU og ØU nu foregår med de nye medlemmer, som vi håber at repræsentantskabet (oprindeligt i marts måned) vil stemme som udvalgsmedlemmer for en kommende 2-årig periode, når vi får mulighed for at afholde repræsentantskabsmødet – gerne asap, Mette Frederiksen.

Der er derfor tre nye medlemmer der er startet op i IU, nemlig Jim (basket), Lasse (volley) Christina (håndbold) – hos ØU, hvor der har været en vakant plads de sidste 9 måneder, er pladsen udfyldt meget kompetent af Torben (badminton).

Bak op om de nye frivillige i udvalgene – de kommer helt automatisk til at yde et stort stykke arbejde på vegne af alle FIU’s medlemsforeninger.

Pas på jer selv og hinanden, som mantraet lyder i disse tider. Kan FIU på nogen måde hjælpe jer i den noget anderledes hverdag i har, så tøv ikke med at kontakte vores administration på mobil, mail eller via Facebook. Vi vil stå på hovedet for at hjælpe jer med at løse eventuelle udfordringer.

? Michael / 8. juni 2020

 

 

Om coronavirus og den famlende genåbningsøvelse, der står for døren

Det er ikke svært at lukke et land ned – det erfarede vi alle, da regeringen eksekverede sin corona-strategi. Til gengæld er genåbningen af et land en noget sværere øvelse. Vi er nu nået til idrætten i den lidt famlende genåbningsøvelse.

Udendørs idræt uden kropskontakt kan indledningsvis være mulige brugere af faciliteterne, har regeringen, Sundhedsstyrelsen og DIF/DGI fundet frem til. Bare man fortsat overholder reglerne om at holde afstand, spritte hænder og hoste i ærmet.

At tennis, atletik i et vist omfang, bueskydning og petanque kan være de første på anlæggene, er næppe en diskussion værdig. De repræsenterer idrætsgrene bestående af “enkeltudøvere”, som naturligvis kommer til at optræde i reduceret antal på arealerne, med rigeligt plads omkring den enkelte idrætsudøver. Naturligvis omklædt hjemmefra og uden mulighed for at benytte anlæggenes bade- og omklædningsfaciliteter og uden mulighed for at få afgang til indendørs depotskabe m.v.

Er det uretfærdigt overfor bold-idrætterne, dem med berøring, kontakt og mange spillere på banen, både udendørs og indendørs. Uretfærdigt overfor karatekæmperne, bokserne, gymnasterne eller badmintonspillerne. Næ, ikke uretfærdigt, men generelt svært at kapere, at langt den største del af idrætsudøverne stadig ikke kan komme igang. Men det er for at forhindre, at coronasmitte spredes ukontrollabelt, siger det offentlige, samtidig med at de åbner Tivoli. Tja…. ?

Men det ligger fast, at på Frederiksberg åbner vi op for idrætten i de tempi som indikeres fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Vi kan ikke gøre andet, hvis vi skal udvise et minimum af ansvarlighed. I FIU ved vi, at I alle tripper for at komme i gang igen. Og vi vil naturligvis lede efter enhver åbning der legalt kan udløse aktivitet på vores idrætsanlæg igen. Vi orienterer selvfølgelig løbende jer alle om udviklingen og mulighederne. Grib mulighederne når de dukker op, vær ansvarlige og brug dem med de begrænsninger og krav der følger med. Ellers forsvinder mulighederne lynhurtigt igen, vær sikker på det.

Hold ud, nyd foråret, følg de simple coronaregler i hverdagen, så smitteprofilerne fortsat kan holdes flade, så at sige – på den måde kommer vi alle hurtigst i gang igen.

? Michael

Om COVID19 og nedlukning…

Kære foreninger,

Vi kan vel alle nikke til, at hverdagens vilkår er blevet markant ændret de seneste par uger.

Med de begrænsninger regeringen har udstukket for at begrænse COVID19 smitten, er samfundet blevet ramt over en bred kam, herunder også alle jer på idrætsområdet, endda med markante ændringer og aflysninger til følge.
I vores egen Frederiksberg-andedam er fakta på idrætsområdet følgende:

FIU lukkede ned for idrætsanlæggene meget tidligt i forløbet og inden det blev et pålæg fra regeringens side. Vi er naturligvis smerteligt bevidste om, at det på enhver måde er både irriterende og generende for idrætten, hvad enten man er medlem i en forening for at træne og dyrke eliteidræt eller medlemskabet er af mindre elitær karakter.

Idrætsanlæggene er lukket ned for både indendørs- og udendørstræning, også den mere uformelle. Det sidste specielt reguleret gennem regeringens seneste tiltag om max-antal borgere forsamlet. Naturligvis ville det være rart, hvis far og søn/datter kunne gå en tur på fodboldbanerne, når de nu ikke bliver brugt i denne tid. Den model tænkte vi i FIU, at vi godt kunne lade være en mulighed, ved ikke at lukke vores anlæg af. Så kunne vi også yde et lille bidrag til, at både børn og voksne kunne blive luftet og for en stund slippe af med ”indendørs-kullerne”.

Desværre mente en del fodboldtrænere, at de indlysende gerne måtte træne med hele hold på banerne – den desværre alt for fremherskende egoisme, som vi også ser florere i hverdagen, hvor regler og hensyn til hinanden, kun skal udøves af andre og sjældent af én selv. En del borgere klagede over aktiviteten til kommunen som herefter besluttede den fuldstændige nedlukning af banerne.

Derfor er banerne nu hermetisk lukket ned. Trænger budskabet ikke ind, hvad enten man er elitespiller i FCK eller årgang 2016 fra FA eller FB, vil der blive sat deciderede vagter på anlæggene, så alle der gerne vil benytte området, pænt og høfligt bliver afvist.

Overordnet set ærgerligt, at vi ikke sammen kunne regulere brugen af banerne på en fornuftig og ansvarlig måde. Så lærte vi det. Selvforvaltning er desværre ikke altid en mulighed. I øvrigt én af grundene til, at FIU generelt prioriterer bemanding på idrætsanlæggene.

Nå, men herudover har vi aflyst det årlige Repræsentantskabsmøde, selvfølgelig med efterfølgende gennemførsel, når sundhedssituationen tillader det. I hører naturligvis nærmere.

Kommunen har aflyst den årlige DM-fest, hvor kommunens fejrer vores foreningers mange idrætsudøvere, der har fået metal om halsen fra allehånde officielle mesterskaber i 2019.

Jeg krydser fingre for, at alle de tiltag det offentlige har sat i søen, er med til at begrænse, i værste fald kontrollere udbredelsen af COVID19 virus. Jeg tænker, at vi på den anden side af alt dette har lært lidt om hvor hurtigt ens sædvanlige rammer kan blive ændret markant. Jeg kan også håbe på, at vi lærer at sætte pris på det vi har, i stedet for permanent at stræbe efter alt det vi ikke har – nok en naiv, filosofisk refleksion, men jeg har alderen og erfaringerne til at måtte.

Pas på hinanden derude, vis respekt, ha’ tålmodighed og hold albuerne inde de næste mange uger – vi ses på den anden side, så at sige.

God fornøjelse med selvtræning, mundbind og håndsprit.

Michael

Det kommunale budget og de penge, som ikke blev tildelt idrætten på Frederiksberg!

Velkommen til endnu et indlæg på min FIU-blog. Velkommen også til året 2020 og lige om lidt velkommen til årets repræsentantskabsmøde i FIU. Der bliver inden længe udsendt indbydelse, med alt hvad der dertil hører.

Nu er det så, at vi skal til at bruge pengene fra det kommunale budget der blev vedtaget i efteråret 2019. Vedtaget i bred enighed blandt partierne i kommunalbestyrelsen og med styrkelse af væsentlige indsatsområder i kommunen. Hatten af for det. Tillykke til demokratiet kan man godt tillade sig at ønske.

Jeg er blevet spurgt, nogle gange efterhånden, om mit syn på budgetforliget, på idrættens vegne. Idrætten hører jo som bekendt under Kultur- og Fritidsområdet, hvor den nye udvalgsformand Nikolaj Bøgh fik sin ilddåb, rent budgetmæssigt. Kulturen i kommunen fik sig en ordentlig saltvandsindsprøjtning – selv alsang i Søndermarken blev et prioriteret og selvstændigt finansieret område.
Og hvad med mønterne til idrætten? Tja, lad mig som altid være ærlig – det er nemlig alt for svært at huske hvilke usandheder man har fortalt.

Der er ikke grund til at løfte armene over hovedet i sanseløs begejstring over bevillingerne. Der var nemlig ingen nye penge til idrætten. Gode intentioner og ord i teksten til budgettet, blev det til. Finansieringen til halprojektet på Rolighedsvej skal findes og der skal kigges på placering af en idrætsfacilitet i Nordens Plads området. Det lyder godt i mine ører. Jeg ved med sikkerhed, at den politiske vilje er til stede, men det er, med al respekt, altid kun ”a letter of intent”, når finansieringen endnu ikke er fundet.

Vi glæder os dog i FIU til at blive inddraget i såvel projekt- som detailplanlægningen begge steder – enhver beslutning om etablering, indretning eller praktisk brug af nye idrætsfaciliteter, uden at FIU er involveret fra starten, er virkelig dårlig dømmekraft eller mangel på projektstyring. Gad vide, hvorfor den sætning lå default i fingrene?

Glædeligt er der nu formelt afsat penge til løbe/træningsstien, som skal etableres primært langs ringbanen ved KB og rundt om banerne på Jens Jessens Vej. Denne etablering blev dog reelt vedtaget allerede ved de forrige budgetforhandlinger.

De mindre, men vigtige bevillinger, på i alt lidt under en million kroner, blev desværre ikke prioriteret, endsige debatteret under budgetforhandlingerne. Det må jeg tage min del af skylden for. Normalt tæppebomber vi politikerne med både indstillinger og velanbragte argumenter i månederne op til budgetforhandlingerne. I år tænkte vi i FIU, at vi med ny borgmester og ny udvalgsformand skulle benytte den ”slagne” vej for vores budgetindstilling. Så efter vores møde med Kultur- og Fritidsudvalget i august, sendte vi vores begrundende indstilling med budgetønsker til forvaltningen og dermed implicit til videre foranstaltning til Kultur- og Fritidsudvalget og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Jeg må blankt erkende, at denne fremgangsmåde var en utroligt dårlig ide – ingen politikere har så meget som kastet et halvt øje på FIU’s indstilling, distribueret af forvaltningen, nogen mener efterfølgende ikke at have set FIU’s anbefalinger og ingen har reageret på fraværet af dialog. Mega nedern, som det hedder på nudansk.

Lærdommen er, at vi fremover vil sørge for, at vores materiale promoveres i en grad som politikerne sent vil glemme. Jeg kan kun beklage, at jeg ikke har gjort mit job som formand godt nok i efteråret 2019, omkring de kommunale budgetforhandlinger. Eller, forhandlinger er vel forkert ord, for så havde vi i FIU i det mindste været i dialog med de rigtige politikere, på det rigtige tidspunkt.

Kommer de manglende bevillinger til at berøre hverdagen i løbet af året. Ja, er det korte svar. Formentlig giver det problemer med den påtænkte udvidelse af åbningstiden i et par af vores idrætshaller. Det giver udfordringer med at holde niveauet for medlemstilskud til +65årige, som er et af satsningsområderne i Bevæg dig for Livet projektet. Her har vi dog mulighed for at kunne få pengene kanaliseret gennem Folkeoplysningsudvalgets pulje alligevel. Endelig får vi svært ved at opfylde den fulde ambition om at udfylde en rolle i vores ”Åben Skole vision”, hvor vi gerne ser så mange børn som muligt få tilbuddet om at lære en eller flere idrætter at kende.

Jeg håber, at I alle vil udvise både tålmodighed og forståelse – vi arbejder stenhårdt på at rette op på vores ikke meriterende indsats ved udformningen af det kommunale budget 2020.

Vi ses derude eller læses ved snarest….
Michael

Glædelig jul og lyssværd og action i spandevis!

Så kom sidste del af Star Wars sagaen ”til en biograf nær dig”, som de siger i reklamerne på det store lærred. 42 år efter den første film, afsluttes historien endeligt. Eller…? Nå, men Star Wars er en del af mit bagkatalog, helt tilbage fra min toværelses i Emdrup, hvordan jeg så end endte der for en kort bemærkning. Jeg glæder mig til at gå i bio, uden at skulle tage stilling til udbytning, sult, tortur, kønskvotering, me2, miljø eller andre emner der fylder ualmindeligt meget i hverdagens informationsstrøm. Jeg glæder mig bare til lyssværd og action i spandevis.

Nå, men det var jo ikke det der var mit budskab – jeg lod mig blot rive med et sekund eller to. Håber I genkender begejstringen fra jeres egne foreningers hverdag og fra de mange idrætsudøvere og ledere, som I er kontakt med hver dag.

Glædelig Jul til alle jer foreninger. Jeg håber og tror, at det har været et godt år for foreningsidrætten, både for de gamle veletablerede foreninger og for de nye, nysgerrige, ambitiøse af slagsen, der har set dagens lys i løbet af året. Tak fordi I altid bakker op om de initiativer som både I selv og FIU’s administration sætter på dagsordenen over året. Tak for jeres tillid og jeres lyst til at være en del af det netværk der sikrer, at FIU altid kender jeres holdninger, ønsker og ideer og dermed har autoritet og gennemslagskraft overfor omverdenen.

Idrætten bliver konstant udfordret fra alle dele af samfundet, på mere eller mindre begavet vis. FIU er garant for, at udfordringerne bliver taget op, behandlet seriøst og kommunikeret tilbage til afsenderne. Og altid med en holdning der bedst muligt repræsenterer jer foreninger, jeres behov og jeres udviklingsmuligheder. Vi kan allerede nu se frem til at skulle tage bedst muligt hånd om blandt andet det rygeforbud, som kommunen vil indføre fra 1. januar 2020 og vi kommer nok også forbi en lang snak med kommunen om økonomi og faciliteter, inden foråret er omme.

Vi holder jer løbende opdateret, både her, via vores nyhedsbreve og via de feeds vi lægger på hjemmesiden og facebook.

Endnu engang tak for i år og tak for udvikling og samarbejde – nyd juleferien og nytåret og lad os mødes med friske batterier i 2020.

 

Vi ses derude ?

Formandens refleksioner om Formandsmødet…

Tak for et både hyggeligt og opbyggeligt formandsmøde i mandags. Det er dejligt at fornemme, at vi har ramt helt rigtigt, da vi for efterhånden flere år siden introducerede ideen om formandsmøder i FIU. Det er helt og holdent jeres møder, hvor FIU blot er facilitator og dermed prøver at finde emner og indlægsholdere, der er relevante for jeres hverdag som foreningsledere. Og tak for den tillid I har vist FIU ved at møde frem og flittigt deltage i den formelle dialog på møderne og den mere uformelle ved maden efterfølgende.

Forleden fik vi blandt andet drøftet den kommunale vilje til at indføre en rygepolitik – tak for jeres input og opbakning til at arbejde videre med den linje FIU skitserede som vores indspil, når spørgsmålet skal diskuteres i Folkeoplysningsudvalget.

Vi fik også rundet det radikale forslag om at diktere foreningernes vedtægter i forhold til stemmeret. Vi lyttede til en fuldstændig enig sal, hvor 50 foreningsrepræsentanter vendte tommelfingeren nedad til forslaget. Vi lyttede til en fuldstændig enighed om, at kommunalpolitikerne skal værne om armslængden, hvis de ønsker et velfungerende foreningsliv. Og ikke mindst lyttede vi til en forundring over, at et sådant forslag skulle være lovligt. Alt sammen identiske argumenter og anbringender, som i FIU’s høringssvar til forslaget.

Ikke mindst jeg har i denne sag måtte stå model til en del udgydelser fra en af forslagsstillerne. Udover at jeg var ubegavet, et fossil der ikke forstod foreningslivet og ikke respekterede endegyldigheden i en tilfældig DGI-jurists svævende tilkendegivelser omkring foreningsdemokrati, så fik jeg også læst og påskrevet om, at de kommunale jurister allerede havde blåstemplet det radikale forslag.

Derfor er dagens klare tilkendegivelse fra Danmarks Idræts Forbund jo ualmindelig interessant. Tak til KB for at have fulgt sagen til dørs i DIF. Her er det væsentlige udsnit af svaret fra DIF på, om det radikale forslag holder sig inden for lovens rammer:

”Folkeoplysningsloven § 4 stiller mere overordnede krav til betegnelsen af en folkeoplysende forening, og jeg (Lasse Lyck, DIF Public Affairs) mener ej heller § 5 lægger op til muligheden for at stille de krav (som forslaget indeholder). Loven tillader, at børn og unge (blot) gives indflydelse på anden vis end gennem stemmeret, så derfor har kommunen ikke mulighed for at opstille skærpede krav til foreningsdemokratiet. Det vil være ulovligt forvaltningsretligt. Loven har allerede taget stilling til det forhold.”

Måske de kommunale jurister skal tage en runde mere, hvis det vel at mærke passer, at de allerede har blåstemplet forslaget. Derudover må den klare udmelding give forslagsstillerne grund til eftertænksomhed, alt den stund, at de argumenter FIU og jeg blev angrebet og hånet for, er nøjagtigt de argumenter både foreningerne i fællesskab samt DIF fører til torvs.

DIF afslutter i øvrigt deres skrivelse med linjen: ”Det vigtigste i denne sag er helt principielt, at kommuner ikke kan stille så specifikke vedtægtsmæssige krav.”

Relativ klar snak for de fleste, skal jeg mene.

Endnu engang tak for jeres fremmøde, for opbakningen og for jeres engagement. Man kan vel med rette sige, at formandsmødet er en del af det udbredte demokrati som FIU er baseret på og arbejder ud fra, nu vi er ved den snak.

Vi ses til næste formandsmøde, om ikke før….

Michael Christiansen

Michael Christiansen

Bestyrelsesformand - FIU

E-mail: mc@fiu-frederiksberg.dk

Denne blog er FIUs bestyrelsesformand’s elektroniske taleorgan til FIUs målgrupper. Alle indlæg skrives selv af formanden og indeholder vigtige informationer og orientering til foreningerne, momentvis krydret med Michael Christiansen’s egne subjektive betragtninger og glimt i øjet…