Vælg en side

Formandens blog

OM STEMMERET I FORENINGERNE OG ET RADIKALT FORSLAG!

En forældre-far fra KB, Jens Henrik Tjagvad, er misfornøjet med den måde KB har indrettet sig i sine love, omkring børn og deres forældres adgang til stemme på KB’s generalforsamling i særdeleshed og formentlig også omkring lysten til at bestemme og forme hele foreningen KB, ud fra sine synspunkter og erfaringer, høstet som forældre, på børne/unge-niveau.

Af en eller grund har ovennævnte utilfredshed afstedkommet, at de radikale kommunalpolitikere Lone Loklindt og David Zepernick har stillet et forslag i kommunalbestyrelsessalen , hvor man lægger op til at tvinge et sæt regler ned over foreningerne, der er langt mere restriktive, end de regler der landspolitisk er vedtaget i Folkeoplysningsloven. Meningen med forslaget er svær at få øje på, alt den stund, at FIU’s medlemsforeninger alle overholder Folkeoplysningsloven, med forskellige indgangsvinkler til at sikre demokratisk medindflydelse til børn, unge og/eller forældre.

De radikale forslag blev fra salen sendt derhen hvor det burde have startet sin rejse, nemlig i Kultur- og Fritidsudvalget og de videresendte helt naturligt forslaget til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Dog således, at FIU forinden var blevet anmodet om et høringssvar på forslaget.

Dette høringssvar har FIU naturligvis afgivet på medlemsforeningernes vegne – det er jo præcis sådan et repræsentativt demokrati fungerer.

Heller ikke høringssvaret, er den før omtalte KB forældre-far tilfreds med. Han har derfor rendt en del FIU-klubber på dørene, for at få opbakning til, at FIU ikke må udtale sig på foreningernes vegne, uden at hver enkelt forening i FIU er blevet spurgt om deres holdning. I samme stil fremturer i øvrigt den radikale David Zepernick, helt uden filter. Begge har de grundlæggende misforstået principperne i det føromtalte repræsentative demokrati og mangler fuldstændig at sætte sig ind i FIU’s opbygning, medlemsdemokrati, kommunikationskanaler, ansvarsområder og kompetencer.

Derfor, kære foreninger. Er I blevet rendt på dørene af Jens Henrik Tjagvad, uden helt at forstå baggrunden for hans ærinde – præcis som de tre foreninger vi indtil nu har talt med – så følger nedenfor de radikales forslag samt FIU’s høringssvar, så I kan få et nærmere indblik i den måde vi har forsvaret jeres ret til at selv drive jeres forening som I mener er bedst, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU er under ingen omstændigheder tilhænger af, som det radikale forslag indebærer, at der skal kunne foregå politisk detailstyring af idrætten – slet ikke, når vi allerede har en national lov på det område, hvor forslagsstillerne ønsker at fratage foreningerne retten til selv at definere hvordan man driver forening. FIU er klar tilhænger af, at enhver foreningsdannelse og drift skal kunne ske uden politisk indblanding, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU har i høringssvaret talt foreningernes sag og tilkendegivet, at vi ikke ønsker nogen form for politisk regulering af hverken Love, Regler eller driftshverdag for foreningerne – ikke nu og ikke senere. Og at én forældre-far har et problem med én forening, gør jo ikke, at alle andre foreninger skal skæres over en kam, som værende dårligt fungerende ud i medlemsdemokrati. Tværtimod, ved vi i FIU – og heldigvis for det.

Lad mig i øvrigt slutte af med at filosofere lidt over lovligheden af forslagets omfang. Er det mon overhovedet tilladt for en kommune, at stille mere restriktive og begrænsende krav til en forening, end de regler der er defineret og vedtaget i en national lov..?

Mange hilsner fra formanden og tak for jeres tid og tålmodighed ?

LIDT TIL FORMANDENS BLOG, OVEN PÅ FERIE- OG SOMMERSÆSONEN

”Tempora mutantur”, siger et gammelt ordsprog. Jeg lærte sætningen i 9. klasse, hvor jeg dengang fik valget mellem at lære latin eller maskinskrivning. Hvis man da kan kalde det for et valg, når man er 15 år.

Hvilke ændringer har tiden så bragt siden sidste blog-indlæg…?

  • FIU og kommunen indviede de nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej midt i august – og det med en ganske konsekvent 100% udnyttelse af banerne, fra det sekund borgmesteren klippede den røde snor, mens solen skinnede…. Næsten som i en Morten Korch-roman.
  • Jeg har diskuteret kunstgræs og mikroplast problematik, både personligt med en del politikere og via medierne, hvor andre politikere gør sig til talsmænd for blandt andet målinger i grundvandet, som ingen i den kommunale forvaltning mener at kende til – tankevækkende!!
  • Kultur og Fritidsområdet samt By og Miljøområdet holder i øvrigt fællesmøde omkring kunstgræs i almindelighed, herunder varetagelse af kontrolprøver, så vi er sikre på, at vi ikke overskrider grænseværdierne for udledning af fx saltholdige stoffer til undergrunden. FIU er heldigvis blevet inviteret til at deltage i denne seance – godt for den fælles vidensbank og for samarbejdet mellem os og forvaltningerne.
  • Vi er færdige med det nye tag på Frederiksberghal 3. Dyrt, men nødvendigt og med et godt resultat afslutningsvis. Håber både badmintonspillerne og andre brugere værdsætter de løsninger vi er endt med.
  • Jeg skal til at skrive mere formelt på FIU’s betragtninger og prioriteringer til budget 2020. Ikke at de fleste politikere er ubekendte med indholdet, så at sige. Det er jo blandt andet den slags indhold der er i mange af de både løse og faste samtaler jeg fører i løbet af et år, med alle de relevante politikere, der mener at idræt er et område der skal prioriteres i den kommunale planlægning og økonomi.
  • Som en forløber til ovennævnte, har FIU holdt møde med det kommunale Kultur- og Fritidsudvalg, første gang med Nikolaj Bøgh residerende for enden af bordet. Om en uges tid tager vi i øvrigt Nikolaj en tur med rundt på vores anlæg, efter en kop kaffe og en snak om idrætten i almindelighed og FIU i særdeleshed. Han skal jo være klædt på til de kommende budgetforhandlinger.
  • Vi har gennem de seneste år diskuteret p-forhold (både cykler og biler) ved byens idrætsanlæg med relevante politikere og embedsmænd. Det gør vi fortsat, for enhver indikation peger på, at presset på parkering ikke bliver mindre de kommende år. Kommunen har konstant anlægs-, renoverings- og skybrudssikringsarbejder i byen, også omkring idrætsanlæggene og dette påvirker bredt parkerings- mulighederne. Vi lover, at vi fortsætter den tætte dialog med kommunen.

Og ellers trives foreningsidrætten i kommunen i bedste velgående – der er store medlemsforeninger og der er mindre medlemsforeninger, i FIU. Og blot for at illustrere både bredden og eliten blandt vores foreninger, så vandt en lille forening en stor guldmedalje i løbet af sommeren. Japansk bueskydning er ikke den største idræt på landkortet, faktisk er der kun 3.400 udøvere på verdensplan, heraf blot 30 i Danmark.  Men Jonas Ryssel fra Frederiksbergklubben Kyudojo Seishinkan vandt individuelt EM-guld i Milano, med en finalesejr over en fransk bueskytte. Jo, jo – et rigt facetteret idrætsliv vi har i kommunen.

 

Vi læses ved ? Michael

Kunstgræsbaner på Frederiksberg

Af Michael Christiansen
Formand for FIU

I Frederiksberg Idræts-Union (FIU) er vi helt enige i at have fokus på, at sikre begrænsning af de miljømæssige påvirkninger fra byens idrætsfaciliteter, herunder vores helt nødvendige kunstgræsbaner. Og vi er naturligvis stærkt optaget af hele tiden at følge med i de nyeste løsninger og muligheder indenfor anlæggelse og drift af kunstgræsanlæg.

Fakta: På Frederiksberg residerer 3 af landets største fodboldklubber og i alt har vi over 5.000 registrerede medlemmer i klubberne. For at kunne give de bedst mulige forhold for disse medlemmer, små som store, er det nødvendigt at tænke i kunstgræsbaner, så det samlede baneareal kan benyttes ens både sommer og vinter. Om vinteren er det desuden nødvendigt, ganske få gange pr. sæson målt ud fra de seneste års nedbør, at salte nedbøren, altså sneen, væk.

I læserbreve fra både Thyge Enevoldsen (EL) og fra Mette Christensen, Danmarks Naturfredningsforening, males der dog en noget fortegnet virkelighed omkring kunstgræsbaner på Frederiksberg, hvis man nøgternt skal vurdere de miljøpåvirkninger vi kender i skrivende stund.

Der har i al den tid vi har haft kunstgræsbaner på Frederiksberg, løbende været udført drænvandsprøver. Disse har glædeligt aldrig vist udsivning af tungmetaller eller ftalater. Det skyldes blandt andet, at vi aldrig har brugt gummigranulat fra brugte bildæk, som andre steder har været en markant og målbar miljøsynder, men i stedet en langt renere gummigranulat, lavet af rester fra industriens produktion. Alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er også opført med løsninger, som begrænser brugen af gummigranulat, hvorfor udledning af mikroplast fra kunstgræsbanerne på Frederiksberg er langt, langt under de anslåede/påståede 35 tons.

For at imødekomme de helt generelle miljøbekymringer, er de 6 nye kunstgræsbaner under opførsel, alle anlagt med løsninger, som sikrer mod nedsivning af klorid (salt) til grundvandet, ligesom udledningen af mikroplast begrænses til et minimum, via en fysisk inddæmning af banerne, såvel som etablering af såkaldte granulatfælder ved udgangene fra banerne.

FIU har, i tæt samarbejde med kommunen, løbende fokus på udviklingen af kunstgræsbaner og vi håber ad den vej i fremtiden, at kunne implementere løsninger, som yderligere kan begrænse de mulige miljøpåvirkninger fra anlæggelse og drift af kunstgræsbaner. Men før vi kaster os ud i eksperimenter, skal nye løsninger grundigt belyses. Der nævnes i Thyge Enevoldsens indlæg, at f.eks. kork kan bruges som infill, i stedet for gummigranulat. Denne teori har dog afstedkommet en reaktion fra Sundhedsstyrelsen, der tager forbehold for sundhedsmæssige risiko ved dannelse af svampesporer i korken. Blot til illustration.

Og jo, der findes alternativer – i hvert fald et enkelt – til brugen af traditionel saltning. Midlet der skal anvendes, er ca. 10 gange dyrere end det saltmiddel der anvendes p.t. Så vil politikerne gerne fortsætte ad det grønne spor, så skal der blot afsættes det rette beløb til saltning i budget 2020. Nye penge, vel at mærke, og ikke via en beskæring af idrættens nuværende budget.

På samme måde kan de resterende kunstgræsbaner (altså ud over de 6 nyanlagte) yderligere inddæmmes, således vi sikrer, at en endnu større del af mikroplast-indfyldet forbliver på banerne. Igen blot et spørgsmål om bevillinger og dermed prioriteringer. I FIU går vi naturligvis ind for denne yderligere sikring.

Mette Christensen foreslår så ganske kækt, at de nyanlagte kunstgræsbaner straks skal ombygges – det er forresten ikke vinterbaner, men helårsbaner, Mette. Forslaget må skyldes uvidenhed om projektet. Man kan ikke bare lige bygge kunstgræsbaner om, med al respekt i øvrigt for dine holdninger.

I FIU deltager vi naturligvis aktivt i de forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med at belyse og finde muligheder for at begrænse miljøpåvirkningen fra byens kunstgræsbaner. Nogen tiltag kan iværksættes mod ussel mammon, som ovenfor skitseret. Og den dag gummigranulat kan afløses af et andet materiale, eller helt udelades i kunstgræskonstruktionen, vil FIU være de første til at anbefale en sådan løsning.

 

Blog: Lidt om ubemandede anlæg og andre ting

Lidt om ubemandede idrætsanlæg
Det er næppe forbigået ret mange, at Københavns Kommune har store problemer med mange af de tiltag, der er møntet på idrætsdrift og facilitetsbrug. Problemer med bl.a. at opretholde et anstændigt brugerniveau i en del af de haller, som politikerne i kommunen, af sparehensyn, har fjernet det daglige personale fra.

Problemerne er massive, med hærværk og høj grad af utryghed for de brugere, der er henvist til at bruge de ubemandede faciliteter. Der er ekstrem nedslidning på faciliteterne, som er samlingssted for en type unge, der ingen som helst respekt har for hverken værdier eller andre mennesker, hører jeg fra folk i miljøet omkring fx idrætsfaciliteterne i Brønshøj-området.

Endnu engang har Københavns Kommune altså, med stor flid, undladt at inddrage brugerne i nogen som helst del af beslutningsprocesserne og er, i deres jagt på at spare penge, i gang med at ødelægge et helt idrætskulturelt fundament, ved ukritisk at gennemtrumfe den ualmindeligt dårlige idé det er, at lade faciliteter være generelt ubemandede.

I FIU er vi glade for, at vi altid inddrager vores brugere maksimalt i beslutningsprocesserne og vi er også rigtigt glade for og stolte af de politikere i kommunen, der anerkender, at FIU er den naturlige og ansvarlige løsning på drift af kommunens idrætsanlæg, med tilliden til og trygheden for brugerne, i højsædet. Samtidig er vi ikke bange for, at lade vores brugere få adgang til hallerne i ydertiderne, via elektronisk adgangskontrol, uden bemanding. Fordi vi kan og fordi tilliden til vores foreninger og tilliden til at de kan tage ansvar, er etableret gennem mange, mange år. Dialog, inddragelse og gensidig respekt, er nøgleordene, når man afprøver og efterfølgende etablerer nye tiltag, på rejsen mod endnu bedre udnyttelse af vores fælles faciliteter.

Lidt om bookingsystemer
Også her har der været topstyring så det vil noget i Københavns Kommune. Først efter at have vedtaget og implementeret et bookingsystem, som sædvanligt uden ordentlig og anstændig brugerinddragelse, prøver man nu at forklare sig fra kommunens side. Man undskylder alle fejlene og man prøver på bagkant at argumentere for bookingsystemets fortræffeligheder.

I FIU har vi og kommunen fra første færd forsøgt at inddrage brugerne i valget af nyt bookingsystem. Vi har også løbende forklaret om systemet, forklaret om kravene til de kommende brugere og om hvad brugerne i øvrigt kunne forvente, ud fra de ideer og ønsker brugerne indledningsvis har stillet til et nyt system.

Jeg er ret sikker på, at systemerne og ideen med og bag systemerne er ens i vores to kommuner. Men at nå et mål i fællesskab med brugerne, er noget nemmere at kommunikere, end at prøve at nå et mål via diktater, uden brugerinvolvering. Utroligt at Københavns Kommune nægter at tage ved lære. Vel nærmest arrogant.

Lidt om svømmehaller
Så lukker vi den gamle dame ned – Damsøbadet, hvor betonen i karret op på gangarealerne har holdt siden 1939, hvor den tyske besættelsesmagt færdiggjorde byggeriet af Damsøbadet. De kunne fand’me blande beton dengang. Nu skal dele af de tekniske installationer udskiftes. Dertil kommer der en del betonrenovering i karret, der kommer nye fliser på arealerne og i karret, naturligvis og omklædningsfaciliteter m.v. bliver opgraderet. Derfor er badet lukket de kommende 7-8 måneder. Og stort set samtidig med at vi lukker Damsøbadet op igen, lukker kommunen Frederiksberg Svømmehal ned for renovering i stor og lovpligtig skala. Her tager det tæt på et år, før der lukkes op igen. Så svømmesporten og den samlede kapacitet er under pres de næste 18 måneder. Men vi ved jo af erfaring, at det skal gøre en smule ondt, før det bliver godt igen. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe svømmeklubberne i perioden. Måske vi kan finde lidt ekstra svømmetid i Flintholm Svømmehal, som jo overgår til kommunen samtidig med, at Frederiksberg Svømmehal lukkes ned.

Lidt om Frederiksberg Hospital
I FIU har vi været på adskillige vandringer på hospitalets område, både officielle og mere uofficielle. Vi har allerede nu nogle ideer til midlertidig brug på arealerne, som vi spiller ind til det udvalg, der politisk beskæftiger sig med områdets udvikling.

Men, men – da kommunen ikke engang er blevet enige med Regionen om den pekuniære (smukt ord) del af overdragelsen af området, så varer lidt længere end blot til i morgen, før vi kan arbejde målrettet på at få etableret nogle af de idrætslige ideer til området. Jeg vil her i bloggen prøve at holde alle jer læsere opdateret på udviklingen for området.

Vi læses ved / MC

En god idé!

Så fik FIU sig en blog – og ovenikøbet én af slagsen, hvor formanden får lov til at være den faste skribent. God ide, tænker jeg. Både fordi vi i FIU nu kan komme tættere på, i dialogen med alle foreningerne, men også fordi vi her i bloggen hurtigt kan markere vores holdning til aktuelle emner – emner som kan være fra det nære miljø, såvel som nationale emner, der kan komme til at influere på foreningernes og FIU’s hverdag.

Kan jeg så skrive hvad det passer mig her i bloggen..?
Teoretisk set ja, så længe jeg kan stå på mål for ægtheden i mine skriblerier. Men bloggen skal naturligvis primært bruges til relevante idrætslige og kommunale nyheder, opdatering omkring FIU-projekter og kommentarer til de projekter som vi løbende præsenterer kommunens politikere for. Fint instrument, sådan en blog, til at holde alle til ilden og uddele berettiget ros og ris.

FIU projekter på dagsordenen – en status
I en nyhedskontekst er det vel værd at nævne, at:

-at Frederiksberg Kommune får endnu en svømmehal på driftsbudgettet, nemlig Flintholm Svømmehal, som 1. juni næste år overtages af kommunen u/beregning, da den hidtidige operatør ikke mener, at kunne få rimelig økonomisk balance i svømmehalsdriften. Vi glæder os til at sparre med kommunen om svømmehallens fremtidige foreningsbrug og driftsform.

– at håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på det tag m.v. på Frederiksberghal 3. Det bliver en dyr affære, efter råd- og skimmelundersøgelserne fastslog en del mere arbejde en først antaget – og så er det hundedyrt at have et tag overdækket med stillads og presenning i et halvt år, som sikkerhed for, at badmintonhallen kunne benyttes, uden at det regnede ned gennem taget.

-at kommunen holder fire løbende seancer om lokal implementering af FN’s verdensmål – FIU deltager, om ikke andet for at blive klogere på den størrelse og hvad kommunen forventer at borgerne og omgivelserne i øvrigt spiller ind med.

Vi ved til gengæld med sikkerhed, at vi spiller ind med et kæmpe opsamlings-/skybrudsbassin under de 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej – projektet går fint og bliver færdigt til tiden, engang midt i august i år.

Guided tour på Frederiksberg Hospital
FIU’s direktør Søren Burchall og jeg har været på guidet rundtur på Frederiksberg Hospital – ikke indendørs, men primært for at se alle hjørner af de udendørs arealer, hvor vi på sigt kunne byde ind med forskellige former for midlertidig idrætsaktivitet. Jeg er helt sikker på, at det gælder om at være velforberedt, når de første skridt til anden aktivitet end den hospitals relaterede skal tages. Guiden var en tidligere mangeårig ansat på hospitalet, der har været tilknyttet alt tænkeligt praktisk arbejde på området, både ude og inde. God guide. Tak for turen, Sørgen.

FIUs ønsker til budget 2020
FIU er i øvrigt ved at skrive på den årlige roman til forvaltningen (og dermed også de relevante politikere), som omhandler FIU’s ønsker til budget 2020. Jeg vil her i bloggen komme ind på hvad vores prioriteringer er og naturligvis hvorfor vi prioriterer som vi gør.
Vi regner endvidere med, at vores borgmester og ikke mindst vores udvalgsformand på idrættens område nu, efter en kort indkøringsperiode, ved alt hvad der er værd at vide om idræt. Det tænker jeg, at i hvert fald jeg vil benytte mig en del af, i den dialog med det politiske system, som skal danne baggrund for, at alle idrætslige beslutninger træffes klogt, langsigtet og uden larm i kulissen. Nøjagtigt som vi hidtil har formået at gøre, og dermed finde gode løsninger i tæt samarbejde med alle ansvarlige politikere i kommunalbestyrelsen.

Det var alt for nu – jeg vil fremover prøve, regelmæssigt og med rund hånd, at strø om mig med både korte og længere indlæg på bloggen, hver gang noget relevant dukker op, stort som småt.

Vi skrives ved.

? Michael

Michael Christiansen

Michael Christiansen

Bestyrelsesformand - FIU

E-mail: mc@fiu-frederiksberg.dk

Denne blog er FIUs bestyrelsesformand’s elektroniske taleorgan til FIUs målgrupper. Alle indlæg skrives selv af formanden og indeholder vigtige informationer og orientering til foreningerne, momentvis krydret med Michael Christiansen’s egne subjektive betragtninger og glimt i øjet…