Vælg en side

Formandsblog 18. juni 2021

Kære foreninger,

Velkommen til sommeren 2021 og velkommen til, at Covid19 slap sit greb i foreningslivet, iflg. de nye retningslinjer fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen – nu skal vi blot tænke os om i hverdagen, stadig huske på håndhygiejnen og stadig tænke over hvor tæt vi behøver at være på hinanden. Til gengæld skal vi glæde os over at vi rent faktisk kan være sammen og dyrke den idræt der betyder rigtigt meget for de fleste. Amen!

Covid-19 erfaringer
Hvad har vi så lært af Corona-forløbet og alle restriktionerne, der jo i høj grad har haft markant indvirkning på foreningernes hverdag?

Vi har lært, at alle foreningerne under FIU’s paraply har været ekstremt omstillingsparate, lydhøre overfor måden at efterleve de udmeldte restriktioner på og ualmindeligt positivt imødekommende overfor de muligheder der løbende er blevet præsenteret, sidst ved at udendørsidrætten på fin vis fandt plads til at afgive træningstid, så indendørsidrætten kunne starte op tidligere end forventet. Tak til jer alle og tak fordi I endnu engang understreger, at idrættens selvforvaltning på Frederiksberg er en unik ordning, der også kan håndtere en krise som Covid19, med fuld opbakning og medindflydelse fra jer alle, til de løsninger der skal findes i sådanne situationer.

Var der ind i mellem medlemmer i vores foreninger der gerne havde været mere på græs eller mere i hallerne. Ja, det var der. Har vi taget en dialog med dem undervejs. Ja, det har vi. Har alle været enige om opgaven og de værktøjer der kunne bruges, efter dialogen. Yeps. Tak til jer alle for lydhørhed og lysten til at løse udfordringerne pragmatisk, selv om vi hele tiden måtte hugge en hæl og klippe en tå.

Kunne der så, rent teoretisk, være en enkelt forening i alt dette, der mener, at det hellere skulle være de lokale politikere der fordeler tider, afgør tvister og tolker nationale retningslinjer, for det evner FIU ikke. Altså en tilbagevenden til tiden før starten af halvfjerdserne. Nej, vel – det er simpelthen for tænkt et eksempel. Eller….

Lad mig blot for egen regning konkludere, at man som foreningsleder på Frederiksberg skal være meget, meget, meget gammeldags, hvis man ikke forstår og værdsætter FIU’s unikke konstruktion og de fordele, der er oparbejdet gennem de mange års selvforvaltning. Alle landets øvrige foreninger og lokale idrætssamvirker er samstemmende misundelige på den måde kom munen har uddelegeret drifts- og fordelingsopgaverne til FIU. Opbygningen i FIU sikrer netop, at alle hverdagens spørgsmål, både økonomiske og administrative, løses af foreningerne selv, fuldstændig uden mulighed for kommunal indblanding, gennem klubbernes 100% repræsentation i FIU’s bestyrelse, økonomiudvalg og idrætsudvalg, for ikke at tale om brugergrupper på de enkelte anlæg og fagidrætsudvalg for de enkelte idrætter. Og har nogen af jer lyst og kræfter til at hæve jer op i helikopteren og være med til at planlægge og arbejde med de mere overordnede strategier for alle foreninger og idrætsgrene i FIU, er der jo Repræsentantskabsmøde den 26. august, med valg til bestyrelse og idrætsudvalg.

Covid-19 indsprøjtninger – den økonomiske slags
Nogle af jer foreninger er blevet lidt slidte gennem nedlukningsperioden. Medlemsnedgang, ledere der har båret masser af ansvar på skuldrene, trænere der har fundet andre græsgange.

Vi er ved, sammen med de kommunale politikere, at se på en eller form for kompensation/tilskud til kickstart til de af jer, der har det sværest. I hører selvfølgelig nærmere og det snart. Vi har påpeget overfor det politiske bagland, at det er nu at midlerne skal rulle, ikke om 4-5 måneder, hvor det for nogen kan være for sent. Så bid tænderne sammen og lad os eventuelt høre fra jer, så vi kan se om vi kan hjælpe jer her og nu. Ring gerne til vores idrætskonsulenter eller til Søren Burchall.

Faciliteter, løft i anlægsrammen

Regeringen har reguleret anlægsloftet med en milliard kroner for Frederiksberg og København – det betyder på godt dansk, at vores kommune kan bygge for 170 mio. kroner idrætsfaciliteter over de næste 10 år. Naturligvis finansieret af kommunen selv og omregnet ca. 17 mio. kroner pr. budgetår frem til år 2030. Tanken er god, men hverken beløb eller finansiering får hårene på armen til at rejse sig. Kommunen har i forvejen ikke en bugnende kommunekasse (som København), så det at finde 170 mio. kroner på budgettet kan blive rigeligt udfordrende. FIU er naturligvis i dialog med kommunen om hvordan pengene kan anvendes – uden at lyde krukkede må vi dog erkende, at den type faciliteter vi mangler flest af, nemlig de store og fleksible, ikke bygges for 17 mio. kroner om året. Men vi kommer tilbage til alle jer medlemsforeninger for at høre om I har input der kan hjælpe med at kvalificere ideer til mindre byggerier/ombygninger eller hvad ved jeg. Alle input vil være særdeles velkomne.

Faciliteter, Rolighedsvej samt byggerier i pipeline
Vi kan forvente at halbyggeriet på Rolighedsvej står færdigt i 2026 – ikke just en konstatering vi klapper i hænderne ad i FIU. Der er simpelthen for lang tid mellem idegenerering og faktisk udførelse. Vi ved og anerkender, at der går tid fra en ide fødes og den tegnes og beregnes, muligvis med en ny lokalplan til følge og efterfølgende korrekte udbud samt en byggeperiode. Men i dette tilfælde taler vi om 10 år, hvilket er lettere skræmmende. Vi skal ganske enkelt, i samarbejde, kunne det bedre i fremtidige projekter og det dem er der brug for, qua facilitetsmanglen på Frederiksberg.

FIU presser derfor på, at hele problematikken omkring Nordens Plads løst, med den nuværende specialskole der skal renoveres/rives ned og de mange lodsejere der skal blive enige om udnyttelsen af området. Der mangler i den grad halkapacitet i området, men også et samlingspunkt i et ellers noget goldt betonmiljø. Vi har allerede præsenteret (tegnet og beregnet) vores initiale ideer til et halbyggeri og vi har mange flere på bedding.

På samme måde har både Nandrupsvej (bevilget) og Frederiksberg Idrætspark (på tegnebrættet) legitime ønsker for fornyelse/styrkelse af anlæggene, så der er rigeligt for politikerne at tage stilling til i årene fremover, ikke mindst med de ovenfor nævnte 170 mio. kroner in mente.

Faciliteter, valgkamp
Mange af jer oplever sikkert, at specielt liste A har været markante i deres udmeldinger: ”Idrætten beskæres på Frederiksberg” eller ”Vi har planer for forbedring af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg”. Det første udsagn, i overskriften, fik bestemt mig til at løfte øjenbrynene. Hvor f….. skulle der nu spares. Da jeg kom ned i substansen i artiklen var det noget helt andet vi talte om:

Faktum er nemlig, at kommunen gennem mange år har forsøgt at indgå en driftsaftale med KB, på samme måde som FIU har en driftsaftale der klart beskriver hvorfor og for hvad FIU modtager sit årlige kommunale tilskud. Da KB så fik en tilsvarende transparent driftsaftale blev det tydeligt, at KB gennem rigtigt mange år har modtaget kommunale midler, som ingen vidste hvorfor var blevet bevilget, heller ikke til hvad. Derfor blev KB’s tilskud minimeret i årene fremover, da driftsaftalen, i øvrigt efterspurgt af samtlige partier, blev effektueret.

Overskriften havde altså intet med idrætten på Frederiksberg at gøre, men var derimod et spørgsmål om hvad KB fremover fik i tilskud, for at stille deres faciliteter til rådighed for KB’s medlemmer.

Idrætten skal altså ikke beskæres!! Overskriften er misvisende.

Overskrift nummer to handlede sjovt nok også alene om KB. Her mener liste A, at KB’s anlæg på Pile Alle skal renoveres for et betragteligt beløb og i den anledning skal kommunen hjælpe.

Tja, hvis kommunen kan sørge for, at der bliver stillet en garanti gennem Kommunekredit for låneoptagelse, skal KB være mere end velkomne til at renovere Pile Alle. Vi skal blot alle huske på, at når KB renoverer deres anlæg, uanset hvor, er det alene KB’s medlemmer det kommer til gavn. Ingen andre har adgang til faciliteterne, medmindre de betaler for det og da alene i de perioder KB ikke får driftstilskud for gennem kommunen.

Der er altså kun planer for at forbedre vilkårene for KB!! Forkert overskrift igen.

At der skal prioriteres i de samlede anlægsønsker for idrætten, år for år, er næppe en overraskelse. Mener liste A, at Pile Alle anlægget er den absolutte topprioritering for dem, så må vi jo tage denne prioritering til efterretning. Men listen med nødvendige anlægsprioriteringer som FIU hvert år afstemmer med det politiske Kultur- og Fritidsudvalg (og gennem året med allehånde politikere fra hele salen) har mange andre og meget vigtigere facilitetsetableringer på blokken, ikke ukendte for nogen politikere i kommunalbestyrelsen – faciliteter der kan komme alle idrætsudøvere, uanset klubtilhørsforhold, til gode – spændende om liste A nu mener noget andet end de hele tiden har stået bag i FIU’s prioriteringer ..?

Jeg tænker faktisk, at det vil være rart, hvis vi kan løfte hele den politiske debat og fokus op på et mere lødigt plan, frem for smarte overskrifter, der direkte vildleder. Og det kunne være rart, hvis de politiske partier markerede deres masterplaner for idrættens udvikling i de kommende 10 år, frem for blot at fremhæve den forening hvor de har et bestyrelsessæde. FIU hjælper gerne med at kvalificere ønskerne fra vores 55 medlemsforeninger udover KB.

Og lad mig så slutte dette afsnit af med at konstatere, at uanset hvor smalt og navlebeskuende det end måtte være, så har liste A dog meldt en holdning ud. Respekt for det, uanset uenighed. Hvad med de øvrige partier der har stemt for Bevæg Dig For Livet-projektet og som i almindelig alle mener, at det er vigtigt at tilbyde idræt og motion til specielt børn og unge. Hvor er masterplanerne, venner..?

I september og oktober måned dette år afholder FIU to åbne vælgermøder omkring idrættens vilkår i kommunen – vi inviterer naturligvis politikere fra alle partier. I kommer til at høre mere om det via FIU’s hjemmeside og Facebook.

Afslutning
Lige nu er FIU’s nære fokus på at hjælpe de foreninger der har haft de største udfordringer under nedlukningen samt at få hverdagen på vores anlæg til at fungere bedst muligt. Herudover har vi et naturligt eksternt fokus på de områder der er beskrevet ovenfor.

Vi håber, at I alle, trods alt, trives og kan se vejen frem til en bedre hverdag igen.

😊 Michael