Af Michael Christiansen
Formand for FIU

I Frederiksberg Idræts-Union (FIU) er vi helt enige i at have fokus på, at sikre begrænsning af de miljømæssige påvirkninger fra byens idrætsfaciliteter, herunder vores helt nødvendige kunstgræsbaner. Og vi er naturligvis stærkt optaget af hele tiden at følge med i de nyeste løsninger og muligheder indenfor anlæggelse og drift af kunstgræsanlæg.

Fakta: På Frederiksberg residerer 3 af landets største fodboldklubber og i alt har vi over 5.000 registrerede medlemmer i klubberne. For at kunne give de bedst mulige forhold for disse medlemmer, små som store, er det nødvendigt at tænke i kunstgræsbaner, så det samlede baneareal kan benyttes ens både sommer og vinter. Om vinteren er det desuden nødvendigt, ganske få gange pr. sæson målt ud fra de seneste års nedbør, at salte nedbøren, altså sneen, væk.

I læserbreve fra både Thyge Enevoldsen (EL) og fra Mette Christensen, Danmarks Naturfredningsforening, males der dog en noget fortegnet virkelighed omkring kunstgræsbaner på Frederiksberg, hvis man nøgternt skal vurdere de miljøpåvirkninger vi kender i skrivende stund.

Der har i al den tid vi har haft kunstgræsbaner på Frederiksberg, løbende været udført drænvandsprøver. Disse har glædeligt aldrig vist udsivning af tungmetaller eller ftalater. Det skyldes blandt andet, at vi aldrig har brugt gummigranulat fra brugte bildæk, som andre steder har været en markant og målbar miljøsynder, men i stedet en langt renere gummigranulat, lavet af rester fra industriens produktion. Alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er også opført med løsninger, som begrænser brugen af gummigranulat, hvorfor udledning af mikroplast fra kunstgræsbanerne på Frederiksberg er langt, langt under de anslåede/påståede 35 tons.

For at imødekomme de helt generelle miljøbekymringer, er de 6 nye kunstgræsbaner under opførsel, alle anlagt med løsninger, som sikrer mod nedsivning af klorid (salt) til grundvandet, ligesom udledningen af mikroplast begrænses til et minimum, via en fysisk inddæmning af banerne, såvel som etablering af såkaldte granulatfælder ved udgangene fra banerne.

FIU har, i tæt samarbejde med kommunen, løbende fokus på udviklingen af kunstgræsbaner og vi håber ad den vej i fremtiden, at kunne implementere løsninger, som yderligere kan begrænse de mulige miljøpåvirkninger fra anlæggelse og drift af kunstgræsbaner. Men før vi kaster os ud i eksperimenter, skal nye løsninger grundigt belyses. Der nævnes i Thyge Enevoldsens indlæg, at f.eks. kork kan bruges som infill, i stedet for gummigranulat. Denne teori har dog afstedkommet en reaktion fra Sundhedsstyrelsen, der tager forbehold for sundhedsmæssige risiko ved dannelse af svampesporer i korken. Blot til illustration.

Og jo, der findes alternativer – i hvert fald et enkelt – til brugen af traditionel saltning. Midlet der skal anvendes, er ca. 10 gange dyrere end det saltmiddel der anvendes p.t. Så vil politikerne gerne fortsætte ad det grønne spor, så skal der blot afsættes det rette beløb til saltning i budget 2020. Nye penge, vel at mærke, og ikke via en beskæring af idrættens nuværende budget.

På samme måde kan de resterende kunstgræsbaner (altså ud over de 6 nyanlagte) yderligere inddæmmes, således vi sikrer, at en endnu større del af mikroplast-indfyldet forbliver på banerne. Igen blot et spørgsmål om bevillinger og dermed prioriteringer. I FIU går vi naturligvis ind for denne yderligere sikring.

Mette Christensen foreslår så ganske kækt, at de nyanlagte kunstgræsbaner straks skal ombygges – det er forresten ikke vinterbaner, men helårsbaner, Mette. Forslaget må skyldes uvidenhed om projektet. Man kan ikke bare lige bygge kunstgræsbaner om, med al respekt i øvrigt for dine holdninger.

I FIU deltager vi naturligvis aktivt i de forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med at belyse og finde muligheder for at begrænse miljøpåvirkningen fra byens kunstgræsbaner. Nogen tiltag kan iværksættes mod ussel mammon, som ovenfor skitseret. Og den dag gummigranulat kan afløses af et andet materiale, eller helt udelades i kunstgræskonstruktionen, vil FIU være de første til at anbefale en sådan løsning.