LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Rammer og vilkår for idrætten på Frederiksberg
Ny analyse fra Dansk Idræt Forbund (DIF) - kommuneundersøgelse af rammer og vilkår for idrætten - har ramt landet, og den har fået en del spalteplads i både de skrevne medier og på TV, hvor der er stor fokus på kommunale forskelle og skævheder. Frederiksberg tager et hop op af rangstien.

Sammenligningens svære vilkår

Et kig på Frederiksbergviser, at vi glædeligt er steget fra en 54. plads i 2013 til den nuværende 46.plads blandt landets kommuner. Når det er sagt, så skal undersøgelsen tages medet gran salt og en lidt brød til! Frederiksberg Idræts-Unionsbestyrelsesformand Michael Christiansen kommenterer:

-Sammensætningen af dettal DIF arbejder med i deres undersøgelse sløres af, at der ikke korrigeres forfx lokaleudgifter der opkræves af kommunen over for foreningerne. Hvis manbruger fx 1.000 kroner pr. borger til idræt med den ene hånd, men så opkræverhalleje (og mange steder en særdeles høj én af slagsen) over for de hal- oglokalebrugende foreninger med den anden, så giver tallene et forvrænget billede.På Frederiksberg er brugen af de kommunale og FIU’s idrætsfaciliteter gratis,forklarer Michael Christiansen.

 

Pærer og bananer

At sammenligneFrederiksberg med andre kommuner på idrætsområdet er som at sammenligne pærerog bananer forklarer Michael Christiansen videre:

-Isolerede tal, beregnetud fra idrætsomkostninger pr. indbygger, fortæller ikke hele historien om enkommunes evne og vilje til at understøtte og udvikle den lokale idræt. Aleneden faktuelle kendsgerning, at Frederiksberg er det eneste sted i Danmark, hvordet reelt er idrætten der suverænt administrerer pengene og dermed prioriterer,hvor de kommunale tilskud bliver brugt, oven i købet ud fra en nøje beskrevetdriftsoverenskomst, gør det svært at sammenligne os med andre.

 

Det er ikke størrelsen, men gørelsen…

FIU arbejder hver dag målrettetmed en bred pallette af tiltag, der skal sikre at medlemmerne har de bedst muligeforhold at drive deres forening og deres idræt under og at facilitetervedligeholdes og udvikles i takt med idrættens udvikling og foreningerne krav. Det gør FIU i tæt dialog med foreningerne og kommunalesamarbejdspartnere, og med stor succes. I DIF’s undersøgelse under ”Foreningslivetstrivsel og tilstand” bliver Frederiksberg placeret som nr. to. MichaelChristiansen uddyber:

-Det ikke handler ikkekun om hvor mange penge der puttes i idrætsområdet, men især også om hvordan dissepenge bliver forvaltet.  Og det gør idrætten selv, effektivt ogansvarligt, her i kommunen med en stærk bevidsthed om, at vi skal fokusere påløsninger der er mulige at realisere i en storby, hvor der er få m2 at pr.indbygger at gøre godt med.

 

Vær den bedste udgave af dig selv

FIUs indsats er fokuseretomkring at optimere og forbedre vilkårene for idrætten med afsæt i de behov ogmuligheder der er på Frederiksberg, ikke ud fra hvilken placering Frederiksbergkommer ind på i forhold til andre kommuner:

-Vi hverken kan eller skalmåle os med andre kommuner, men hellere måle os oppe imod de mål og visioner,Frederiksberg har for idrætslivet. Er vi tilfredse med udviklingen, medprioriteringerne, med foreningernes tilbagemeldinger, med dialogen medembedsmænd og politikere? Er vi dygtige nok til at præge udviklingen i kommunenpositivt og så videre? Det er i sidste ende det, der betyder noget, afslutterMichael Christiansen.

 

Læs mere om undersøgelsenher: kommuneundersøgelseaf rammer og vilkår for idrætten

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne