LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Også idrætten bliver tilgodeset i ny budgetaftale
I midten af september afholdte kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune budgetforhandlinger, hvor et flertal med C, V, O og R endte med at indgå en aftale. Frederiksberg Idræts-Union glæder sig over, at aftalen i vid udstrækning anerkender og imødekommer behovet for både nye og opdaterede idrætsfaciliteter og arealer på Frederiksberg.

FIU’s Idrætsvision får bedre vilkår
Det er lige knap et år siden, at Idrættens Analyseinstitut (IDAN) offentliggjorde den suverænt mest ambitiøse og grundige undersøgelse af idrætssvaner, idrætstilfredshed og ønsker og ideer til ”den perfekte verden” hos en bred vifte af tilfældigt udvalgte borgere i Frederiksberg Kommune. Rapporten, der siden da har været et væsentligt værktøj i arbejdet med Frederiksberg Idræts-Unions (FIU’s) idrætsvision, belyste, blandt mange andre elementer, det store pres, der er på en række af Frederiksbergs idrætsfaciliteter. Og derfor glæder FIU’s bestyrelsesformand Michael Christiansen sig også over budgetaftalen:


”Det er både modigt og visionært, at Frederiksberg Kommune deler FIU’s visioner om at flere borgere skal motiveres og anspores til at bevæge sig de kommende år, inklusive arrangementer og events, til at styrke idrætsdeltagelsen og foreningernes synlighed på Frederiksberg.  Det har været fremsynet at indskrive disse visioner i Frederiksbergs kommunale Kultur- og Fritidspolitik, hvor det er betonet, at præcis idræt og bevægelse er en hjørnesten i den kommunale profil og et af Frederiksberg Kommunes satsningsområder, og derfor er det også rart at konstatere, at der igen i år er et bredt flertal af politikere i kommunalbestyrelsen, der forstår nødvendigheden og vigtigheden af at føre den vedtagne politik ud i livet, blandt andet gennem etablering af flere idrætsfaciliteter. Kun på den måde kan vi tilbyde den voksende skare af idrætsaktive borgere de muligheder der skal til, for at fastholde et sundt foreningsliv med tilstrækkelige faciliteter og dermed muligheden for et sundt liv generelt, for den enkelte borger,” konstaterer Michael Christiansen.

 

Nye forbedrede faciliteter til idrætten
FIU er de seneste tolv år vokset med over 30% på foreningssiden og med tæt på 25% på medlemssiden. Denne udvikling ser ikke ud til at stoppe, samtidig med, at en del foreninger i årevis har kørt ventelister for børn og unge. Michael Christiansen kommenterer:


”På grund af den store efterspørgsel, er det nødvendigt for idrætten på Frederiksberg at få etableret en idrætsfacilitet (halbyggeri med fleksible udnyttelsesmuligheder) inden for ganske kort tid. På den lange bane, finder FIU det også påkrævet med en langsigtet planlægning af byggeri af yderligere idrætsfaciliteter, gerne i den østlige del af kommunen. Og samtidig er det jo vigtigt at holde fokus på de bestående faciliteter, så disse hele tiden vedligeholdes og udvikles i takt med den øgede og ikke mindst differentieret efterspørgsel af faciliteter til idræt og bevægelse på Frederiksberg”.

 

Den politiske aftale
Helt konkret indeholder den kommunale budgetaftale - igen i år - en række elementer, der dels har fokus på at skabe flere nye faciliteter til idrætten på Frederiksberg og dels har fokus på at forbedre og modernisere eksisterende faciliteter:

 

  • Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2018 til arbejdet med konkret at få afdækket muligheden på at få bygget et nyt større indendørs idrætsanlæg på Nordens Plads, med ønsket opstart senest i 2019.

 

  • Det er besluttet at arbejde for at finde løsninger, så den igangværende byudvikling af Københavns Universitets tidligere arealer ved Rolighedsvej kommer til at indeholde et nyt, større indendørs idrætsanlæg.

 

  • De 4 minikunstgræsbaner beliggende på folkeskoler vil i 2018-2019 blive moderniseret, herunder med etablering af lysanlæg på to af banerne. 

 

  • Moderniseringen af Damsøbadet fremrykkes fra 2019 til 2018.

 

  • Kommunen afsætter 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 som ekstra bidrag til finansieringen af tiltagene ifm. ”Bevæg dig for livet-parterneskabet” med DIF/DGI.

 

Disse tiltag, kombineret med, at der overordnet set ikke ændres i den finansielle model for driftstilskud til FIU i årene fremover, anser FIU som værende til stor gavn for idrætten på Frederiksberg.


”Den politiske aftale, der er indgået, imødekommer i høj grad FIU’s anbefalinger og ønsker. Vi har gennem de senere år været ført en positiv og udbytterig dialog med mange kommunale politikere, omkring idrættens ønsker og behov. Dialogen har været baseret på gensidig tillid og på respekt for den videnbank FIU besidder. Samtidig har dialogen været ført ud på baggrund af de mange erfaringer, som både politikere samt FIU og vores foreninger gennem årene har erhvervet på området, ” udtaler Michael Christiansen.

 

Det videre arbejde
FIU er sikre på, at et stærkt samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og sammen med de ansvarlige embedsmænd, politikere og FIU-foreninger, i årene fremover kan udvikle både faciliteter og bevægelsestilbud, som gør os i stand til at opnå de mål vi sammen har sat os i Bevæg dig Livet-projektet, med 9.000 flere bevægelsesaktive borgere og 5.000 flere medlemmer i FIU’s foreninger, frem mod år 2022.


Michael Christiansen afslutter således med følgende kommentar til budgetaftalen:


”Vi glæder os over at arbejde videre med udbygningen af faciliteterne i kommunen og arbejde videre med fleksible og nytænkende tilbud til de borgere, der ikke tidligere har været idrætsaktive. Målet er hele tiden at udnytte den samlede facilitetspark endnu bedre end i dag. ”

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne